Kamerové systémy na pracovištích

V tomto článku se nebudeme zabývat technickými možnostmi systémů, ale jejich aspekty legislativními.

Kamerové systémy jsou účinným prostředkem ochrany zdraví a majetku. Mnohdy jsou však nasazovány neúměrně.  Používání  kamerových systémů je upraveno § 316 zákoníku práce. Druhý odstavec tohoto ustanovení umožňuje otevřené nebo skryté sledování prostřednictvím kamerového systému pouze v případě existence závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele.

Pokud není takovýto důvod naplněn, zaměstnavatel narušovat soukromí zaměstnance nesmí ani na pracovištích, ani ve společných prostorách zaměstnavatele.  Také závažný důvod musí být opravdu závažný.  Co je závažným důvodem, který zaměstnavateli umožňuje používat kamerový systém, právní předpisy neuvádějí a nevyplývá to ani z metodiky UOOU.

Nejčastější důvod je ochrana majetku a ochrana zdraví zaměstnanců.  Zásadou je vždy zvážit, zda není možné použít jiných opatření.  Kamerový systém nemůže nahradit organizační opatření  a např. režim na pracovišti.  Je potřebné zvažovat ochranu soukromí osob.

Při posuzování přiměřenosti takového zásahu do osobních práv zaměstnanců bude třeba zohlednit zejména rozsah sledování, míru omezení činnosti zaměstnance a míru zásahu do jeho soukromí. Úřad opakovaně připomněl, že zavedení kamerového systému nemůže suplovat nedostatky v mechanickém, elektronickém či jiném zabezpečení pracoviště před útokem zvenčí či z vlastních řad.

Zde bych připomenul někdy nezastupitelnou úlohu kamerových systémů při ochraně zdraví zaměstnanců.  Například v nepřetržitých provozech s nutností občasné kontroly přímo na pracovišti. Třeba chemické provozy.  Zde ostraha objektu může zachránit život zaměstnanci, který leží v bezvědomí v blízkosti zásobníku s nebezpečnou látkou.

Obecně však platí zásada, že kamerové záznamy by měly do soukromí monitorovaných osob zasahovat co možná nejméně;  je-li například hlavním důvodem zavedení kamerového systému zajištění důkazů pro případ odcizení majetku zaměstnavatele, bude zpravidla stačit obrazový záznam. Zachycování zvuku by v takovém případě mohlo být vyhodnoceno jako nepřiměřené.

zaměstnavatel nemůže provozovat kamerový systém bez závažných důvodů ani v případě, že zaměstnanec udělí s takovým postupem souhlas.

Uchování záznamů

Pokud v rámci kamerového systému dochází k uchovávání záznamů, půjde až na výjimky o zpracování osobních údajů. Tím se dostáváme k druhé rovině regulace, kterou je zákon o ochraně  osobních údajů. Úřad požaduje, aby záznamy  byly uchovány jen po nezbytně nutnou dobu.  To znamená, že záznamy by měly být co nejdříve  po jejich pořízení vyhodnoceny, a pokud jejich obsah neobsahuje záznam v souladu se závažným důvodem pro nějž byl kamerový systém zřízen, měly by být záznamy okamžitě zničeny. V opačném případě je samozřejmě možno jej uchovat po celou dobu, kdy je to potřebné.  Např. jako důkazový materiál až do uzavření případu. Je však nutné přijmout taková opatření, aby žádný záznam nebylo možno zneužít.

Na zpracování osobních údajů se váže oznamovací povinnost vůči Úřadu. Tu je nutno splnit ještě před zahájením provozu kamerového systému a to prostřednictvím elektronického formuláře. Ten může být vyplněn na webových stránkách Úřadu. Monitorování musí být formou veřejně známou, nikoliv skrytou. To lze zajistit vhodnou informovaností  zaměstnanců.

Poskytování záznamu zaměstnancům

Zákon upravuje i právo zaměstnance, jehož osobní údaje jsou pomocí kamerového systému zpracovávány, požádat zaměstnavatele o informaci o zpracování svých údajů. Doporučuje se, aby byly společností provozující kamerový systém vytvořeny jasné postupy a pravidla s jasně vymezenými podmínkami. Tedy, kdo a za jakých podmínek je oprávněn záznamy zaměstnancům přehrát či vydávat kopii a jak tento úkon bude evidován. Doba přiměřená k tomuto úkonu jsou 3 týdny. Ve vydaném záznamu však nesmí být identifikovatelný nikdo jiný než žadatel. Ostatní osoby musí být nerozpoznatelné. Tato povinnost může být časově, a tedy i finančně náročná. Je možno jí zpoplatnit  žadateli do výše nákladů (přímé náklady, ne investice do vybavení).

Je tedy zřejmé, že instalace kamerových systémů na pracovištích není jen v rovině technické, ale i v rovině legislativní.  Rádi Vám pomůžeme v celém komplexu kamerového systému. 

Kontaktujte nás

 

 

 

A.I.Company s.r.o.

 

Těšínská 356/346

716 00 Ostrava

E-mail: info@aicomp.cz
Tel.: +420 733 642 652

IČ 01995014